Terrina de fetge d’ànec amb figues - Freixa Tradició